پیشگیری از انتقال ایدز از مادر مبتلا به جنین آغاز شد