نامه دانشجویان مهاجر افغانستانی به مقام معظم رهبری