ارمنستان خواهان پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد.