بیمه‌های تجاری در حوزه درمان امسال بهانه‌جویی نکنند