اسکوچیچ: تماشاگران خوزستانی غیبت بازیکنان فولاد را پر کنند