واژه‌های «دینی» و «آیینی» را به جای هم به کار نبریم