غرق شدن دختر 19 ساله در رودخانه،هنگام گرفتن عکس یادگاری