مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از معاونت حقوقی این سازمان تقدیر کرد