دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری مستقل می شوند/ افزایش ۱۴درصدی حقوق اساتید