مراحل تاسیس بنیاد فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان در تبریز انجام شده است