آل سعود به مجری سیاست های صهیونیست ها در منطقه تبدیل شده است