ابراهیمی:مشکل‌مالی‌‌در نتایج‌استقلال‌تاثیرگذار بود