جلسه شوراي عالي صادرات غير نفتي با حضور معاون اول ريس جمهور