مدیرعامل شرکت مخابرات ایران کناره گیری کرد/ مدیرعامل مخابرات قم سرپرست شرکت مخابرات ایران شد