جشنواره «اقوام ایرانی در باغ ایرانی» برگزار می‌شود