اختراع کمربند کاهنده فشار ستون فقرات با بازوهای قابل تنظیم