چند پیشنهاد جدید از قطر دارم اما دلم می‌خواهد به پرسپولیس برگردم