شاهرخ بیانی: تیموریان استقلالی است و برای این تیم زحمت کشیده