اقدامات خباثت بار آل سعود در اذهان مردم آزاده جهان باقی خواهد ماند/ نمایشگاه ها عوامل تشویق صنایع داخ