فرماندار تنگستان: درآمد کشاورزی این شهرستان حدود 700میلیارد ریال است