سایپا تیم بزرگی است/ برای کسب سه امتیاز به کرج آمده ایم