ریشه رکود اقتصاد درونی است نه تحریم/ دست روی دست منتظر تصمیم خارجی‌ها نباشید