زمینه‌های خروج رکود از بازار مسکن در نیمه دوم سال مشاهده می‌شود/نرخ سود اقساط لیزینگ مشخص نیست