تدوين نقشه راه پتروشيمي در ٦ جلد/ بهره گيري بيشتر از پتانسيل بخش خصوصي