ربات های MIT به صورت خودکار به انجام ماموریت های اکتشافاتی در اقیانوس می پردازند