بهره مندی ۱۷۳۰خانوار مددجو کرمانشاه از انشعاب رایگان آب، برق وگاز