جشن امضای نویسنده «باز هم پیش من بیایید» در نمایشگاه کتاب