توجه ویژه ای به دانش آموزان استثنایی در دولت یازدهم شده است