هاشمی خطاب به امام خمینی: یک خورده شما هم به فکر آخرتتان باشید