صدور سند مالکيت براي 286 هزار هکتار از حريم رودخانه‌هاي کشور