امام جمعه قزوین: بانک‌ها در وام‌ها طهارت مالی را رعایت کنند