پژوهشکده محیط‌های خشک واحد مشهد از وزارت علوم موافقت اصولی دریافت کرد