مردم به جمهوری اسلامی برآمده از اندیشه امام خمینی رأی دادند/ اجتهاد در اندیشه امام خمینی یک نیاز واقع