فیروز کریمی : با تمام قدرت به مصاف ذوب آهن می رویم