دو خبر از ستاد بزرگداشت ارتحال امام راحل در رشت و رودسر