ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها در دادسراي شاهرود 47 روز است