کاشانی: دوست داریم مایلی‌کهن به کارش در تیم امید ادامه دهد