احمد شهید به اهرم فشار سیاسی آمریکا علیه ایران تبدیل شده است