برای حذف یارانه پر درآمدها طبق نظر مجلس عمل می‌کنیم