بیش از نیم میلیون نفر در سه روز اول از نمایشگاه کتاب بازدید کردند