پرداخت معوقات تاثیری بر اعتبارات استانی بنیاد شهید نگذاشته است