خـودرویی که 3 میلیارد تومان در تهران قیمت گذاری شـد!/تصویـر