در بخش درمان سرپایی جز رعایت تعرفه‌ها کاری نمی‌توانیم انجام دهیم