سایپا جوانمردانه بازی می کند و نگاهی به جدول رده بندی ندارد