خانواده شهدای مجاهد ایرانی و افغانستانی تجلیل شدند