یک نماینده: انجام یا توقف مذاکرات تنها به اذن رهبری صورت می گیرد