کرسی نظریه پردازی علم دینی: نقد و بررسی الگوی حکمی ـ اجتهادی