لزوم تقویت روابط با آذربایجان‌شرقی به ویژه در بحث خودروسازی هستیم