اشکالات زیادی در ارزش‌‌گذاری خدمات آزمایشگاهی وجود دارد