فیدل کاسترو: چین و روسیه سپر قدرتمند صلح و امنیت جهانی هستند